Shoppers seen carrying shopping bags along Orchard Road.
Caption: 
Shoppers seen carrying shopping bags along Orchard Road.