Senior Minister Tharman Shanmugaratnam.
Caption: 
Senior Minister Tharman Shanmugaratnam.