Takahashi Kenichi, Executive Chairman & CEO, Japan Foods Holding
Caption: 
Takahashi Kenichi, Executive Chairman & CEO, Japan Foods Holding
Credits: 
BTPhoto: Yen Meng Jiin